Πιστοποιητικά ασφάλειας και πρόληψη απώλειας περιουσίας

Τα πρότυπα και οι εγκρίσεις των προϊόντων διασφαλίζουν την ποιότητα, την διεθνή αναγνώριση, την ασφάλεια και την τυποποίηση. Συχνά απαιτούνται από την αγορά εγκρίσεις και καταχωρήσεις, και ένα σήμα καταχώρησης δείχνει στον πελάτη ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγορία του. Επιπλέον, δείχνει ότι ο προμηθευτής έχει δεσμευτεί για τακτικές δοκιμές και ελέγχους που διενεργούνται από τον οργανισμό πιστοποίησης.

Οι εγκρίσεις UL και FM αποτελούν κάποια από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και έχοντας το δικαίωμα να τοποθετούμε την σχετική σήμανση στα προϊόντα μας δίνουμε σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτά.

Πρότυπα UL, έγκριση FM και προϊόντα AVK

Δεδομένου ότι στοχεύουμε πάντα στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα, τα περισσότερα από τα προϊόντα μας για εφαρμογές πυροπροστασίας εγκρίνονται σύμφωνα με τα UL και FM. Ως εκ τούτου, έχουμε δεσμευτεί να πληρούμε τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ορίζονται από αυτούς τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και να ελέγχουμε και δοκιμάζουμε συνεχώς τα προϊόντα μας ανάλογα.

Η γκάμα των πιστοποιημένων προϊόντων μας κατά UL και FM περιλαμβάνει πυροσβεστικούς κρουνούς ξηρού και υγρού τύπου, δικλείδες πεταλούδας, δικλείδες σύρτου NRS, δικλείδες σύρτου OS&Y, στύλους ένδειξης θέσης, επίτοιχους δείκτες θέσης και βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου κλαπέ.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις συγκεκριμένες εγκρίσεις για κάθε σειρά προϊόντων παρακάτω.

Έγκριση FM

Η FM Global είναι μια εταιρεία ασφάλισης εμπορικής περιουσίας που λειτουργεί με τη φιλοσοφία ότι οι περισσότερες απώλειες μπορούν να προληφθούν. Παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα και παροχή υπηρεσιών πρόληψης απώλειας εμπορικής περιουσίας για να προστατεύσει τις δραστηριότητες των πελατών της παγκοσμίως.

Η FM Approval είναι μέρος του ομίλου εταιρειών FM Global και προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών και πιστοποίησης. Τα προϊόντα που περνούν τη διαδικασία έγκρισης πέντε βημάτων λαμβάνουν το παγκοσμίως αναγνωρισμένο σήμα FM για να υποστηρίξουν την αποτροπή απώλειας περιουσίας και για να δηλώσουν ότι θα αποδώσουν σύμφωνα με τα αναμενόμενα.

Πρότυπα UL

Η Underwriters Laboratories (UL) είναι μια εταιρεία δοκιμών και πιστοποίησης ασφάλειας προϊόντων που έχει αναπτύξει περισσότερα από 1.600 πρότυπα. Η UL πιστοποιεί, επικυρώνει, δοκιμάζει, επαληθεύει, επιθεωρεί, ελέγχει, συμβουλεύει και εκπαιδεύει πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Προκειμένου να συμπεριληφθεί στη λίστα UL, θα πρέπει να δοκιμαστεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος που θα καταχωρηθεί το οποίο θα πληρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί. Τα προϊόντα που έχουν το σήμα UL καλύπτονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης των Underwriters Laboratories, το οποίο δοκιμάζει συνεχώς τα προϊόντα για να διασφαλίσει ότι τηρούνται πάντα τα πρότυπα και οι απαιτήσεις UL.

Λεπτομέρειες δοκιμής και έγκρισης για τα προϊόντα μας με σήμανση FM και UL

AVK πυροσβεστικοί κρουνοί σειράς 27 - σύμφωνα με FM 1510 και UL 246

Το πρότυπο UL 246 για τους πυροσβεστικούς κρουνούς:

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν την απόδοση και τις μεθόδους δοκιμής των πυροσβεστικών κρουνών που προορίζονται για χρήση σε συστήματα σωληνώσεων διανομής νερού πυρόσβεσης.

Οι δοκιμές έγκρισης σύμφωνα με το UL 246 περιλαμβάνουν μια δοκιμή διάρκειας 10 ημερών σε νέφος αμμωνίας για τον σχηματισμό ρωγμών, δοκιμή των ελαστικών τμημάτων σύμφωνα με το UL 157 και δοκιμές λειτουργίας, διαρροής και απώλειας πίεσης.

Αριθμός κλάσης FM 1510:

Η αντοχή του κελύφους δοκιμάζεται με πίεση τετραπλάσια της πίεσης λειτουργίας για χρονική διάρκεια πέντε λεπτών, μετά τη δοκιμή δεν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις αστοχίας. Το πρότυπο περιλαμβάνει επίσης δοκιμή διαρροής της έδρας με πίεση διπλάσια της πίεσης λειτουργίας για πέντε λεπτά χωρίς σημάδια αστοχίας ή διαρροής.

Επιπλέον, δοκιμάζεται η αντοχή της εξόδου του σωλήνα, η αντοχή του άξονα και η απώλεια πίεσης και, τέλος, το σύστημα συγκρούσεων δοκιμάζεται με έναν πυροσβεστικό κρουνό υπό πίεση (στην μέγιστη πίεση λειτουργίας) που δοκιμάζεται με μία δύναμη αρκετή για να τον σπάσει. Μετά τον διαχωρισμό, ο κρουνός πρέπει να έχει μέγιστη διαρροή 19 dm³/min, ενώ η πίεση διατηρείται σταθερή για δύο λεπτά.

AVK δικλείδες σύρτου σειράς 45 - σύμφωνα με FM 1120-1130 και UL 262

Το πρότυπο UL 262 για τις δικλείδες σύρτου για πυροπροστασία:

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τις δικλείδες σύρτου που προορίζονται για εγκατάσταση σε συστήματα σωληνώσεων δικτύων διανομής νερού πυρόσβεσης.

Οι δοκιμές έγκρισης σύμφωνα με το UL 262 περιλαμβάνουν μια δοκιμή διάρκειας 10 ημερών σε νέφος αμμωνίας για τον σχηματισμό ρωγμών, δοκιμή των ελαστικών τμημάτων σύμφωνα με το UL 157, δοκιμή της επιφανειακής προστασίας και δοκιμή διάβρωσης για τους άξονες.

Αριθμός κλάσης FM 1120 και 1130:

Το σώμα της δικλείδας, το κάλυμμα και το καπάκι υποβάλλονται σε υδροστατική δοκιμή με πίεση τετραπλάσια της πίεσης λειτουργίας (ή τουλάχιστον 48 bar) για πέντε λεπτά και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ρωγμές ή μόνιμη παραμόρφωση.

Η στεγανότητα του άξονα δοκιμάζεται με την δικλείδα σε μερικώς ανοιχτή θέση με πίεση λειτουργίας για πέντε λεπτά. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται καμία ορατή διαρροή από τον άξονα. Ελέγχονται για διαρροές τόσο οι ελαστικής όσο και οι μεταλλικής έμφραξης.

Επιπλέον, τα ελαστικά μέρη ελέγχονται για την απορρόφηση του νερού, την επιφανειακή προστασία, τη γήρανση και την πρόσφυση και επιπλέον δοκιμάζονται η αντοχή του σύρτη, τα στεγανοποιητικά του άξονα, ο δείκτης θέσης και η λαβή.

AVK δείκτες θέσης σειράς 34 - σύμφωνα με FM 1110 και UL 789

Το πρότυπο UL 789 για τους δείκτες θέσης για πυροπροστασία:

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τους δείκτες θέσης, επίτοιχους και υπόγειους, για χρήση σε δικλείδες μη ανυψούμενου βάκτρου για την επισήμανση της θέσης τους. Οι δείκτες θέσης προορίζονται κυρίως για χρήση σε δικλείδες που ελέγχουν την παροχή νερού σε σπρίνκλερ, καταιωνιστήρες, σπρέι νερού, αφρό, και συστήματα σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, στα σημεία όπου οι συνδέσεις εισέρχονται στα κτίρια.

Το πρότυπο UL 789 περιλαμβάνει δοκιμή των περιστρεφόμενων και κινητών μηχανισμών των δεικτών θέσης και οι δοκιμές απόδοσης περιλαμβάνουν δοκιμή 1.000 κύκλων λειτουργίας των πολυμερών εξαρτημάτων. 

Αριθμός κλάσης FM 1110:

Η ορατότητα του δείκτη δοκιμάζεται σε απόσταση 12 μέτρων προσομοιώνοντας μια σφοδρή βροχόπτωση, η στεγανότητα δοκιμάζεται και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει νερό στο εσωτερικό του.

Ένας στύλος ένδειξης θέσης θα πρέπει να αντέχει 1220 Nm και στις δύο κατευθύνσεις (για δικλείδες έως 350mm) – η τιμή είναι 815 Nm για επίτοιχους δείκτες θέσης (έως 250mm).

Τέλος, τα μη μεταλλικά μέρη ελέγχονται για την αντοχή τους σε θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο 427 °C για δύο ώρες. Αφού κρυώσει και πάλι, ο δείκτης θέσης θα πρέπει να είναι ικανός για πλήρη λειτουργία

Δικλείδες πεταλούδας AVK σειράς 75 (ένδειξης θέσης) - σύμφωνα με FM 1112

Η αντοχή του δίσκου δοκιμάζεται σε πίεση διπλάσια της πίεσης λειτουργίας για πέντε λεπτά και επαναλαμβάνεται και για τις δύο κατευθύνσεις. Η υδροστατική αντοχή δοκιμάζεται σε υδροστατική πίεση τετραπλάσια της πίεσης λειτουργίας (ή τουλάχιστον 48 bar) για πέντε λεπτά. Δεν πρέπει να παρατηρείται ορατή ρήξη, θραύση ή μόνιμη παραμόρφωση του σώματος της δικλείδας.

Η στεγανότητα της έδρας δοκιμάζεται σε πίεση λειτουργίας και στο 125% της πίεσης λειτουργίας για πέντε λεπτά για κάθε μία.

Εάν υπάρχει διαρροή, αυτή θα πρέπει να συγκριθεί με τα επιτρεπόμενα όρια με βάση τον τύπο έδρας. Η στεγανοποίηση του άξονα ελέγχεται στην πίεση λειτουργίας σε μερικώς ανοικτή θέση για πέντε λεπτά, και πραγματοποιώντας 6 κύκλους λειτουργίας κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, χωρίς να επιτρέπεται ορατή διαρροή από τον άξονα.

Επιπλέον, το πρότυπο FM υπαγορεύει επίσης δοκιμές της αντοχής της συναρμογής της δικλείδας, μέγιστη ροπή λειτουργίας, ανθεκτικότητα, αντοχή κλεισίματος στον τύπο πεταλούδας, προσδιορισμός απωλειών τριβής, υδραυλικό πλήγμα, αντοχή δείκτη, απορρόφηση νερού, γήρανση, προστασία από τη διάβρωση και πολλά άλλα. 

Βαλβίδες αντεπιστροφής AVK σειρά 5190 - σύμφωνα με FM 1210 (επιλεγμένα προϊόντα) και UL 312

Η σειρά προϊόντων 5190 της AVK για την πυροπροστασία πληρεί το πρότυπο UL 312. Τα προϊόντα 5190/10-001 και 5190/20-001 εγκρίνονται επίσης σύμφωνα με το πρότυπο FM 1210.

Το πρότυπο UL 312 για τις βαλβίδες αντεπιστροφής για πυροπροστασία:

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τις βαλβίδες αντεπιστροφής DN25 και μεγαλύτερες, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα σωληνώσεων δικτύων διανομής νερού πυρόσβεσης. Οι δοκιμές έγκρισης UL 312 περιλαμβάνουν δοκιμή κόπωσης, δοκιμή ελαστικών μερών, δοκιμή πρόσφυσης για υλικά ελαστικής έμφραξης και δοκιμή διαρροής. 

Αριθμός κλάσης FM 1210:

Η δικλείδα υπόκειται σε κυκλική δοκιμή 50.000 κύκλων, όχι περισσότερο από έξι κύκλους ανά λεπτό. Η δοκιμή διεξάγεται σε ατμοσφαιρική πίεση και δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολική φθορά, βλάβη ή αστοχία οποιουδήποτε μέρους της. Οι δοκιμές διαρροής της έδρας πραγματοποιούνται σε ελαστικής ή μεταλλικής έμφραξης έδρες. Για τις ελαστικής έμφραξης, δεν επιτρέπεται διαρροή κατά τη διάρκεια της δοκιμής με υδροστατική πίεση 2, 6.8 και 12 bar (και πίεση λειτουργίας αν είναι υψηλότερη από 12 bar) για πέντε λεπτά την καθεμία.

Για τις μεταλλικής έμφραξης, η διαρροή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή περίπου 11,8 ml/ώρα ανά εκατοστό του ονομαστικού μεγέθους της δικλείδας όταν υποβάλλεται σε 2, 6.8 και 12 bar (και πίεση εργασίας εάν είναι ανώτερη από 12 bar) για πέντε λεπτά την καθεμία.

Επιπλέον, η υδροστατική αντοχή, ο προσδιορισμός των απωλειών τριβής, η επάρκεια συγκόλλησης, η απορρόφηση του νερού και η γήρανση δοκιμάζονται επίσης σύμφωνα με τα πρότυπα FM 1210.

ΛΗΨΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ

Πυροπροστασία

Δείτε μια πλήρη παρουσίαση των δικλείδων, κρουνών και εξαρτημάτων για την πυροπροστασία, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους
Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.
Read our Cookie policy