Συλλογή λυμάτων

Η συλλογή των λυμάτων πραγματοποιείται συνήθως βαρυτικά από τα οικιακά νοικοκυριά και την βιομηχανία όπου τα λύματα οδηγούνται σε αντλιοστάσια και διοχετεύονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Υπάρχουν δύο κύρια συστήματα για τη συλλογή ακαθάρτων: συστήματα συλλογής με συνδυασμένες αποχετεύσεις και συστήματα συλλογής με διαχωρισμένες αποχετεύσεις για τα όμβρια ύδατα και τα λύματα. Οι συνδυασμένες αποχετεύσεις μεταφέρουν τα λύματα καθώς και τα όμβρια ύδατα από τα οικιακά νοικοκυριά και τους λοιπούς καταναλωτές στον ίδιο αγωγό. Πολλά νέα συστήματα συλλογής παρέχουν ξεχωριστούς αγωγούς για τα λύματα και τα όμβρια ύδατα.

Το όμβρια ύδατα συλλέγονται στους υπονόμους και οδηγούνται είτε απευθείας στα αντλιοστάσια είτε σε δεξαμενές αποθήκευσης όπου σε μεταγενέστερο στάδιο αναμιγνύονται με τα λύματα. Δεδομένου ότι η ποσότητα των ομβρίων υδάτων είναι απρόβλεπτη, μπορεί να είναι απαραίτητο να φυλάσσονται είτε σε λεκάνες στην περιφέρεια είτε σε δεξαμενές ομβρίων μέσα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να ελέγχεται η παροχή των ομβρίων καθώς αναμιγνύονται με τα λύματα όταν η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει τα όμβρια.

Για τη συλλογή λυμάτων, η AVK προσφέρει δικλείδες σύρτου, βαλβίδες αντεπιστροφής, μαχαιρωτές δικλείδες, αεροεξαγωγούς, συστήματα συνδέσεων, συνδέσμους, μανσόν επισκευής και εξαρτήματα.