Επεξεργασία λυμάτων

Στις ΕΕΛ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα λίπη και η άμμος απομακρύνονται με παγίδες λίπους και άμμου για την προστασία του εξοπλισμού στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για τον καθαρισμό των λυμάτων, αλλά ο πιο κοινός είναι ένας συνδυασμός μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Τα λύματα καθαρίζονται σε βήματα, που καταλήγουν σε βιολογική διεργασία ή αερισμό των λυμάτων, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διεργασίες νιτροποίησης και απονιτροποίησης.

Η μηχανική επεξεργασία των λυμάτων χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των στερεών. Περιλαμβάνει δύο διεργασίες; την διήθηση (ή διαχωρισμό) και την καθίζηση. Η διήθηση πραγματοποιείται σε πολλές φάσεις με τη χρήση διαφόρων διεργασιών. Αυτές μπορούν να απομακρύνουν χονδροειδείς προσμείξεις όπως χαρτί ή φύλλα χρησιμοποιώντας μια σχάρα ή περιστρεφόμενα φίλτρα. Στην πρωτογενή δεξαμενή καθίζησης λαμβάνει χώρα ο καθαρισμός (μείωση της οργανικής ύλης).

Στο βιολογικό στάδιο της επεξεργασίας λυμάτων, αντιμετωπίζονται οι κύριες προσμείξεις, οι οποίες περιέχονται στο ρευστό και δεν έχουν συλλεχθεί από τη μηχανική διαδικασία. Η διαδικασία επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων λαμβάνει χώρα όταν τα λύματα αντιμετωπίζονται στη δεξαμενή ενεργού ιλύος. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται άλλες διεργασίες (π.χ. φίλτρο αναρρόφησης, φίλτρο εμβάπτισης).

Η ίλυς παράγεται ως απόβλητο στη διαδικασία της επεξεργασίας λυμάτων. Η επεξεργασία και η προετοιμασία της ιλύος δημιουργεί τις δικές της απαιτήσεις εξοπλισμού, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τη μονάδα. Ο πιο κοινός τρόπος απόρριψης της ιλύος είναι η χρήση της στη γεωργία. Για αυτό τον λόγο ορισμένες χώρες επεξεργάζονται την ίλυ θερμικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίλυς παραδίδεται σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου.

Για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, η AVK προσφέρει δικλείδες σύρτου, βαλβίδες πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, μαχαιρωτές δικλείδες, θυροφράγματα, αεροεξαγωγούς, συνδέσμους, φλαντζοζιμπώ, επισκευαστικά μανσόν, φλαντζωτά χυτοσιδηρά εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα.